Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd

Topics

Faodaidh tu do sgeulachd a chur a-staigh anns an earrainn seo. Tha sinn a' sireadh chuimhneachain, sgeulachdan agus naidheachdan dhaoine mu rud sam bith co-cheangailte ris a' Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Nìthear breithneachadh orra agus ma bhios iad freagarrach thŔid an cur ris an làraich. Faodaidh tu sgeulachdan dhaoine eile a leughadh cuideachd.
sgeulachd na seachdaine
Dreams of home
by Thurman Reynolds

Air a chur ris 25/03/2014
leugh na sgeulachdan
A' cuimhneachadh
(47 sgeulachdan)
Sgrìobhadh Cruthachail
(29 sgeulachdan)
Cuir do sgeulachd a-staigh Faodaidh tu do sgeulachd a chur a-staigh gu Am Baile le bhith a' lìonadh an fhoirm gu h-ìseal no faodaidh tu copaidh air a chlò-bhualadh a chur sa phost gu Am Baile, Leabharlainn na Gàidhealtachd, Aonad Taic Leabharlainn, 31A Rathad a' Chala, Inbhir Nis IV1 1UA. Faodaidh tu cuideachd dealbh a chur a thèid an cois na sgeulachd; nan cuireadh tu d' ainm ris agus ainm do sgeulachd ach am bi fios againn dè an sgeulachd dham buin e. Tillear gach dealbh a thig le S.A.E. aon uair 's gun tèid a didsiotachadh. Air neo, faodaidh tu cliogadh an seo gus dealbh a chur thugainn an cois post-d. A-rithist, cuimhnich air d' ainm agus ainm na sgeulachd a chur leis. Thoir fa-near nach gabhar ri stuth a thatar a' meas mì-laghail, tuaileasach, drabasta no comasach air a bhith oilbheumach ann an dòigh sam bith.

Seòrsa:
Tiotal:
Sgeulachd:
Ainm:
Post-d:
Seòladh:
Captcha: captcha graphic
Taip na litrichean is na h-Óireamhan san ýomhaigh gu h-Órd:
Tha mi air na Cumhaichean a leughadh 's tha mi a' gabhail riutha

dlighe-sgrýobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village